Thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Văn bản số 1217/SNV-XDCQ&CTTN ngày 07/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện Báo cáo số 594-BC/BDVTW ngày 27/7/2020 của Ban Dân vận Trung ương. Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: Công văn chỉ đạo Dân vận – CCHC- TĐKT 8.2020(10.08.2020_11h00p27)_signed