Thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Biểu tổng hợp danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt