THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Công điện 01/CĐ-UBND ngày 23/3/2020

Xem nội dung chi tiết tại đây: