THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo quản lý và cách ly số lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước trở về địa phương, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên theo cáo cáo của phòng Lao động-TB&XH huyện, từ ngày 01/4/2020 tại các đơn vị vẫn có lao động từ các công ty trở về, một số không đến khai báo y tế. Để quản lý và cách ly lao động theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: