Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chỉ thị về tuyển chọn công dân nhập ngũ