Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ