Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem nội dung chi tiết tại đây