THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TẠI VĂN BẢN SỐ 1525/UBND-VXNV NGÀY 25/3/2020 VỀ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH Covid-19

Thực hiện Văn bản số 1525/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: