Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây