Thực hiện các nhiệm vụ sau điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây