THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau: CV giao thực hiện CCHC(13.07.2020_16h51p52)_signed