Thực hiện báo cáo kết quả việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Để kết thúc việc hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên xong trước ngày
15/7/2020 theo đúng Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nội dung
nhiệm vụ sau đây: