THỰC HIỆN BẢNG LƯƠNG VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 77/2019/TT-BTC NGÀY 11/11/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020). Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương công chức, viên chức chuyên ngành kế toán cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: