Thu ngân sách năm 2014

Xác định việc thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên từ đầu năm cơ quan chuyên môn và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách của năm.

Năm 2014, huyện ta được giao thu ngân sách trên địa bàn là 13 tỷ đồng nên ngay từ đầu năm chi cục thuế huyện và các xã thị trấn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, tăng cường công tác hướng dẫn người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra thu – nộp thuế, khai thác tận thu tốt các nguồn thu phát sinh … Nhờ đó đến ngày 25/11/2014 huyện ta đã thu được hơn 11.519,6/13 tỷ đồng, đạt 88,6% kế hoạch năm. Được biết đến thời điểm này toàn huyện có 4 xã hiện đã thu đạt và vượt chi tiêu giao như: xã Sỹ Bình 194,2%; Nguyên Phúc 157,4%; Vi Hương 119,9%; Dương Phong  101,8%. Với các nguồn thu chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực như thu thuế giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản, thuế giá trị gia tăng các ngành nghề, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thuê đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu phí, lệ phí…  Để làm tốt hơn nữa công tác thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu  được giao từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện  Bạch Thông, các xã thị trấn còn lại tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế đến mọi tầng lớp nhân dân; thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đối tượng nộp thuế, tận thu các nguồn thu của địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về hành vi gian lận thuế, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm bảo đảm công bằng về nghĩa vụ nộp thuế đối với mọi người dân.