THƯ MỜI THẦU

0

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 

Bạch Thông, ngày 13 tháng 12  năm 2013

THƯ MỜI THẦU

Ban Quản lý Dự án giáo dục huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và tổ chức ChildFund tại Việt Nam tổ chức lựa chọn thầu xây lắp với các nội dung sau:

Tên gói thầu: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng (phòng học phòng chức năng) Trường Tiểu học Đôn Phong, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Địa điểm: Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Hình thức: Xét thầu, kết hợp phỏng vấn năng lực nhà thầu.

Ban Quản lý Dự án Giáo dục huyện Bạch Thông và tổ chức ChildFund tại Việt Nam  mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự chọn nhà thầu xây lắp hạng mục công trình trên.

Các nhà thầu tham dự chọn thầu xây dựng công trình, có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận 01 bộ hồ sơ dự thầu cho gói thầu tại:

Ban Quản lý dự án Giáo dục huyện Bạch Thông (Phòng Công Thương huyện Bạch Thông). Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281.3850.215 (gặp ông Hà Văn Dừa, ĐTDĐ: 0917329535), hoặc:

Tổ chức ChildFund tại Vietnam, Văn phòng phát triển vùng Bắc Kạn, địa chỉ Tổ 13, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT: 0281.3871.514 (Gặp ông Nguyễn Duy Hoàng Long – Số máy 108).

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là:  08h30’ ngày 27/12/2013.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Công thương huyện Bạch Thông

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Điện thoại: 02813850215

Các điều kiện tham gia dự thầu: 

Nhà thầu phải có đủ năng lực về tài chính và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gói thầu được Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông phê duyệt.

Tất cả các hồ sơ dự thầu đều kèm theo một bảo lãnh dự thầu là 50.000.000.đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn.) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của Ngân hàng quốc doanh.

Thời gian xét chọn nhà thầu:  09h 00’ ngày 27/12/2013.

Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Vậy trân trọng các nhà thầu có đủ điều kiện tham dự./.

 

 

TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Ngọc Sơn

(Đã ký)