Thông tin, phổ biến Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định số 144/QĐ-BTC của BTC các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022