THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 (ĐỢT 2)TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG THÔNG BÁO

Phòng Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) (có danh sách các dự án kèm theo) trên địa bàn huyện Bạch Thông như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: