Thông báo về việc tổ chức Trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí và tranh vẽ hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây