THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ DỰ ÁN THÀNH PHẦN 4, HỢP PHẦN CẦU – DỰ ÁN LRAMP TỈNH BẮC KẠN

0

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Rà phá bom mìn, vật nổ dự án thành phần 4, hợp phần cầu – Dự án LRAMP tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: