Thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Cầu Cốc Lồm, xã Cẩm Giàng; Cầu Đon Quản, xã Vũ Muộn; Cầu Khuổi Đuổn, xã Tân Tú; Cầu Nà Kén, xã Vũ Muộn; Cầu Nà Lèo, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông [dự toán gói thầu BK: 5-XD1, Dự án phần 5, Tỉnh Bắc Kạn (BK: 05-DAĐT02) và Hợp phần cầu – Dự án xâu dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)], cụ thể như sau:

0

Xem nội dung chi tiết tại đây