Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Thủy điện Khuổi Thốc

Xem nội dung chi tiết tại đây