Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

0

Xem nội dung chi tiết tại đây