Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng

Xem nội dung chi tiết tại đây