THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG THÔN NÀ PÒ, XÃ QUÂN HÀ, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

Ủy ban nhân dân huyện, thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 159(20.07.2020_16h28p02)_signed