THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG THÔN NÀ HOAN, XÃ TÂN TÚ, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 160(20.07.2020_16h32p54)_signed