Thông báo về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây