Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết Thông báo số 95/TB-UBND ngày 06/11/2017 tại đây!