Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết Thông báo tại đây!