Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 997 cây Gỗ tròn nhóm từ III đến nhóm VIII với tổng khối lượng là 532,673 m3 và 9.884 cây Vầu

Xem nội dung chi tiết tại đây