Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 12 cây gỗ tròn nhóm VI, VII; 180 khúc gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII với khối lượng là 12,157 m3 và 02 con Dao quắm.

Xem nội dung chi tiết tại đây