Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 07 cây gỗ tròn nhóm VI

Xem nội dung chi tiết tại đây