Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Công an tỉnh Bắc Kạn

0

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 339/KH-CAT-PV11, ngày 05/8/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo số 1733/TB-CAT-PV11, ngày 06/7/2018  như sau:  

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 339/KH-CAT-PV11, ngày 05/8/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo số 1733/TB-CAT-PV11, ngày 06/7/2018  như sau: