THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN BẠCH THÔNG

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Bạch Thông, nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Đính kèm Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Bạch Thông.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bạch Thông.