THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH; KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BẠCH THÔNG

0

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bạch Thông;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm (2016) của điều chỉnh quy hoạch huyện Bạch Thông, nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: