THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN BẠCH THÔNG

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bạch Thông, UBND huyện Bạch Thông công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cụ thể như sau: TB cong khai KHSD đất 2020 bổ sung(30.06.2020_09h27p20)_signed

Kèm Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn : 1134_signed