Thông báo tuyển sinh

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tuyển sinh lớp CV, CVC, lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Tuyển sinh các lớp đào tạo TCLLCT kinh phí tự chủ 2023

Tuyển sinh đi học tại Balan

Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin

 Phụ trách CNTT

Kỹ năng chuyển đổi số toàn diện