Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rut năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 459/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo