Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 260/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/5/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước