Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 1646/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bắc Kạn