Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Tân Tú năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây