Thông báo tình hình sâu, bệnh hại lúa Xuân năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây