Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây