Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây