Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây