THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TRONG THỜI GIAN CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TỪ NGÀY 01/4-15/4/2020

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19. Đồng thời, đảm bảo chủ động giải quyết công việc đột xuất trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, Thường trực Huyện ủy phân công lịch trực tại cơ quan để giải quyết công việc của Thường trực Huyện ủy như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: