THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC CƠ QUAN VÀ XỬ LÝ, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/4-15/4/2020

Thực hiện Công văn số 1552-CV/HU ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: