Thông báo nội dung họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây