Thông báo mời thầu cung ứng giống ngan thịt, thức ăn hỗn hợp, vacxin, thuốc thú y cho các hộ thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm ngan thịt thôn Bản Vén, xã Đôn Phong thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu