Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 21 xe mô tô

xem nội dung chi tiết tại đây