Thông báo lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây